Năng lực đo đạc, phân tích mẫu khí

02:04:00 21/04/2015

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Khải Thịnh có khả năng thu mẫu, phân tích hầu hết các mẫu khí theo các quy chuẩn quy định hiện hành.

Các loại mẫu Công ty Môi trường Khải Thịnh thu mẫu, phân tích mẫu khí bao gồm:

 Đo đạc, phân tích mẫu không khí xung quanh

 Đo đạc, phân tích mẫu không khí sản xuất

 Đo đạc, phân tích mẫu khí thải

1. Các quy chuẩn quy định

Các thông số phân tích để kiểm tra không khí và khí thải được xác định cụ thể trong các Quy chuẩn sau:

Đối với không khí

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

- Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động 

Đối với khí thải:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hóa dầu đối với bụi và một số chất vô cơ.

2. Các thông số phân tích:

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Khải Thịnh có khả năng đo đạc, phân tích hầu hết thông số trong mẫu khí được quy định trong các Quy chuẩn hiện hành, bao gồm:

Nhóm thông số vật lý:

Bao gồm: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sang, tiếng ồn, độ rung, điện từ trường, bụi, …

Nhóm thông số vô cơ:

Bao gồm: CO, NOx, SO2, CO2, O2, O3, HCl, H2SO4, HF, HCN, HNO3, Cl2, NH3, H2S,

Nhóm thông số kim loại:

Bao gồm: Fe, Cu, Mn, Zn, Ni, Cr(III), Cr(VI), tổng Cr, Hg, Cd, As, Pb, Se, Sb,…

Nhóm thông số hữu cơ:

Bao gồm: Formaldehyd (HCHO), Methyl Ethyl Keton (MEK), Toluen, Xylen, Benzen, Aceton, Methanol, Ethanol, Mercaptan (CH3SH), Phenol, vinyl clorua,...

Đánh giá:

 

                   

5/5 (1 bình chọn)

Hỗ trợ trực tuyến
  • LiveChat
  • Mr. Qúi (0962740584)

  • Mss Trà (0398 130 066)

 

Đang xử lý...